Organizacja loterii promocyjnej

Loterie promocyjne to gry, w których nieodpłatnie uczestniczy się po nabyciu produktu, usługi bądź tzw. „innego dowodu udziału w grze”. Laureaci są wybierani na drodze losowania i wygrywają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Czym są loterie promocyjne?

Loterie promocyjne są grami losowymi przeznaczonymi dla osób powyżej 13. roku życia. Aby wziąć w nich udział, należy kupić promowany produkt, usługę lub inny „dowód udziału w grze”. W ramach losowania spośród zgłoszonych uczestników wybiera się laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Akcje tego typu organizuje się zazwyczaj w celu zwiększenia sprzedaży promowanych produktów/usług.

Zasady organizacji oraz prowadzenia loterii promocyjnych są opisane w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2094). Loterie oraz pozostałe akcje wymienione w ustawie są zaliczane do gier losowych. Te natomiast razem z m.in. zakładami wzajemnymi oraz grami na automatach są kategoryzowane, jako gry hazardowe.

Organizacja loterii promocyjnej – do kogo skierowane są loterie promocyjne?

Loterie promocyjne są kierowane do osób fizycznych, które ukończyły 13. rok życia. Wynika to z zapisu art. 27 ust. 2 ustawy: „w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”. Wiek uczestników jest związany z przepisami Kodeksu Cywilnego, ponieważ właśnie w wieku 13 lat młody człowiek nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Jak zorganizować loterię promocyjną?

Proces organizacji loterii promocyjnej jest związany z wieloma działaniami o charakterze administracyjnym. Całe postępowanie do tego musi być prowadzone przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnikiem Urzędu Skarbowego (właściwymi dla siedziby organizatora).

Do istotnych zadań, jakie należy dopełnić, zalicza się m.in.:

 • Spisanie treści regulaminu loterii (zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy);
 • Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród (zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy);
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii (najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem – zgodnie z art. 39 a ustawy);
 • Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia (zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy oraz par. 2 ust. 3 lit. r), Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 123) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej w zakresie podatku od gier (Dz. U. 2017 poz. 370);
 • Poinformowanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wydającego decyzję zezwalającą na urządzenie loterii o jej rozpoczęciu (zgodnie z art. 49 a ustawy);
 • Przedstawienie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego działań podlegających kontroli celno-skarbowej oraz złożenie zapewnienia warunków i środków do jej przeprowadzenia (zgodnie z par. 12.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438) oraz art. 74 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 508);
 • Przygotowanie oraz złożenie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych o wartości min. 2280 zł., a także ewidencji zaświadczeń o uzyskaniu wygranej w celu ich poświadczenia przez przeszycie zamknięciem urzędowym (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438) w związku z art. 20 pkt 3 oraz art. 20 pkt 5 ustawy w związku z par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wydanych wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723);
 • Przeszkolenie pracowników z zakresu przepisów Ustawy o grach hazardowych oraz regulaminu loterii (zgodnie z art. 24b ustawy);
 • Pozyskanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy w związku z par. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz. U. 2017 poz. 362);
 • Przygotowanie rejestru zaświadczeń pracowników, zawierającego m.in.: dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz jego numer i poświadczoną kopię (zgodnie z art. 24 b ust. 3 ustawy);
 • Poinformowanie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o starcie loterii;
 • Powołanie Komisji Nadzoru loterii, wydanie regulaminu jej działania oraz zgromadzenie oświadczeń jej członków o zgodzie na udział w jej pracach;
 • Wystawianie imiennych zaświadczeń o uzyskanych nagrodach na żądanie uczestników (zgodnie z art. 20 ustawy);
 • Dostarczenie ewidencji zaświadczeń do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu zamknięcia ewidencji po zakończeniu roku kalendarzowego. W podobny sposób należy postąpić w przypadku ewidencji wydanych wygranych (zgodnie z par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wydanych wygranych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2325);
 • Przekazanie Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego informacji o przeprowadzonej loterii, najpóźniej 30 dni od dnia jej zakończenia (zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438));

Wymienione wyżej zadania odnoszą się do podmiotu wykorzystującego urządzenie do gier, który po zakończeniu danej loterii nie kończy tej działalności, ale planuje wkrótce zorganizować kolejną loterię. Są one zgodne z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171), do którego nie będzie miał zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723).

Obowiązki organizatora loterii promocyjnej (przedsiębiorcy) wynikające z ustawy o PIT

Przychód z tytułu nagród, których wartość przekracza 2280 zł, wydawanych lub wypłacanych laureatom loterii promocyjnych, podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikami 10% zryczałtowanego podatku dochodowego mogą być organizatorzy loterii, którzy są:

 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • osobami prawnymi i ich jednostkami organizacyjnymi,
 • jednostkami organizacyjnym niemającymi osobowości prawnej.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, organizatorzy loterii promocyjnej zobowiązani są pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy/wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jeśli nagrodą wydawaną przez organizatora loterii nie są pieniądze, laureat jest zobowiązany do wpłacenia organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku, zanim otrzyma nagrodę. Kiedy w loterii wygra się nagrodę pieniężną, otrzyma się ją dopiero wtedy, gdy potrąci się z niej 10% na zryczałtowany podatek dochodowy.