Organizacja loterii audioteksowej

Loterie audioteksowe to gry losowe, w których można wygrać nagrody rzeczowe lub pieniężne. By wziąć udział w losowaniu wystarczy uiścić niewielką opłatę za wysłanie SMS-a lub odpłatne połączenie telefoniczne. Dowiedz się, na czym dokładnie polegają loterie audioteksowe oraz jak się je organizuje!

Organizacja loterii audioteksowej – czym są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe są akcjami kierowanymi do osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia. Aby wziąć w nich udział, zazwyczaj należy wysłać płatną wiadomość SMS uprawniającą do dołączenia do losowania nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Zgodnie z przepisami ujętymi w Ustawie o grach hazardowych, możliwe jest też wykonanie połączenia telefonicznego, ale takie akcje są rzadko spotykane.

Zasady organizacji loterii audioteksowej reguluje Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2094). Akcja taka jest jednym trzech typów loterii, które można organizować zgodnie z polskim prawem (organizacja czwartego typu, czyli loterii pieniężnej, jest objęta monopolem państwa). Tak jak pozostałe akcje wymienione w art. 2 ustawy zalicza się ją do gier losowych, które wraz z zakładami wzajemnymi i innymi typami akcji klasyfikowane są do kategorii gier hazardowych.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że zapis „audioteksowa” jest poprawny. Często można spotkać się z błędnym określeniem „audiotekstowa”, który wydaje się bardziej naturalny. W ustawie zastosowano pierwszą formę i zdecydowanie tylko ona jest prawidłowa. Definicja znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy: „loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne: a) połączenie telefoniczne, b) wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej”.

Do kogo skierowane są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe są kierowane do osób fizycznych, które osiągnęły pełnoletniość. W art. 27 ust. 2 ustawy wyraźnie jest zaznaczone, że: „w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”.

Cele organizacji loterii audioteksowych

Loterie audioteksowe są organizowane w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. Pochodzą one z opłat wnoszonych przez uczestników akcji, którzy muszą wysłać wiadomość SMS, by móc wziąć udział w loterii. Zwykle takie SMS-y są wiadomościami premium, co oznacza, że kosztują przynajmniej 50 groszy netto.

Dawniej, jako audioteksowe, kwalifikowano wszystkie loterie, do których można było dołączyć przez wysłanie wiadomości SMS. Zgodnie z najnowszą wykładnią przepisów zawartych w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy, akcje, w których uczestniczy się po przesłaniu dowodu zakupu towaru lub usługi za pośrednictwem SMS, są zaliczane już nie do loterii audioteksowych, ale promocyjnych, jeżeli wiążą się z zakupem produktu lub usługi.

Jak zorganizować loterię audioteksową?

Organizacja loterii audioteksowej jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Wiążą się z nią różne działania o charakterze administracyjnym, które muszą nadzorować Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Wśród głównych działań związanych z organizacją loterii audioteksowej można wymienić:

 1. Spisanie treści regulaminu loterii audioteksowej.
 2. Zdobycie bankowej gwarancji wypłaty nagród.
 3. Najpóźniej 2 miesiące przez rozpoczęciem loterii – złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.
 4. Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii.
 5. Poinformowanie o rozpoczęciu działalności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 6. Zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o wszystkich działaniach podlegających kontroli celno-skarbowej oraz zapewnienie o przygotowaniu odpowiednich warunków i środków do jej przeprowadzenia.
 7. Udostępnienie ewidencji wydanych nagród o wartości m.in. 2 280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej (w celu poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym).
 8. Udostępnienie ewidencji wysokości podatku od gier oraz ewidencji podstaw opodatkowania (w celu poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym).
 9. Przeszkolenie pracowników zajmujących się przygotowywaniem oraz prowadzeniem loterii z zakresu przepisów Ustawy o grach hazardowych oraz regulaminu.
 10. Przygotowanie druków zaświadczeń uzyskanej wygranej.
 11. Prowadzenie rejestru zaświadczeń szkolonych pracowników, który powinien zawierać: dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie, a także jego numer i poświadczoną kopię (oryginał umieszcza się w aktach osobowych pracownika).
 12. Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o rozpoczęciu loterii.
 13. Powołanie Komisji Nadzoru loterii, zarchiwizowanie oświadczeń jej członków o zgodzie na udział w pracach oraz wydanie regulaminu.
 14. Umieszczenie numeru rejestracyjnego na urządzeniu do gier w widocznym miejscu, w taki sposób, by nie dało się go usunąć, ale by informacje zawierające oznaczenie koncesji lub zezwolenie zostały odpowiednio wyeksponowane.
 15. Przygotowanie protokołów z bieżących losowań.
 16. Wystawianie imiennych zaświadczeń o uzyskanej nagrodzie (na żądanie uczestników).
 17. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego – przedstawienie ewidencji zaświadczeń oraz ewidencji wydanych wygranych właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w celu poświadczenia ich zamknięcia.
 18. Najpóźniej 30 dni od zakończenia loterii – powiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o przeprowadzonej loterii i przedstawienie raportu z jej organizacji.
 19. Do 21. dnia miesiąca po każdym kwartale – przekazanie zestawień z danymi ekonomiczno-finansowymi.
 20. Złożenie deklaracji podatkowej od gier POG 5/5A, a także opłacenie właściwej sumy na rachunek Urzędu Skarbowego.

Lista ta odnosi się do organizatora, który korzysta z urządzenia do gier zgodnie z przepisami, czyli po zrealizowaniu prac wstępnych nie kończy działalności w tym zakresie i ma zamiar przeprowadzać jeszcze podobne akcje. Przepisy, o których mowa, można znaleźć w: Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171), do którego nie ma zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723).

Powyższy tekst nie może być uznawany za poradę prawną, ale mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu będzie pomocny w organizacji loterii audioteksowej. Lista najważniejszych etapów została opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń i360 Sp. z o.o.

Wśród działań, które nie zostały wymienione, są zadania stricte administracyjne, ponieważ zazwyczaj różnią się od zasad obowiązujących w danej firmie i trudno byłoby je opisać. Można jednak zaliczyć do nich m.in. sporządzenie protokołów wydania nagród, itp.

Loteria promocyjna a audioteksowa. Jakie są różnice?

Obie akcje są podobne do siebie pod tym względem, że umożliwiają wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych na drodze losowania. Co jednak je różni? W loteriach promocyjnych można wziąć udział nieodpłatnie, po zakupie promowanego produktu, usługi bądź innego „dowodu udziału w grze”, a ich uczestnicy muszą mieć ukończone 13 lat. Loterie audioteksowe są płatne, ponieważ wiążą się z wysłaniem wiadomości SMS (ew. wykonaniem połączenia telefonicznego), a osoby mogące brać w nich udział muszą być pełnoletnie.